DESIGNED BY JOOMLA2YOU
 • Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 • Ανεξάρτητη Νομική Υποστήριξη.

Λογιστικές &
Φορολογικές
Υπηρεσίες
  Ελεγκτικές
Υπηρεσίες
  Εργατικά
Ασφαλιστικά
  Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων
  Ανεξάρτητη
Νομική Υποστήριξη

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της επιχείρησής σας, είναι οι σωστοί συνεργάτες

 

Η Account Link Θεοδωρίδης Ι. Παναγιώτης & Συνεργάτες στην Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης παρακολούθησης & ενημέρωσης των πελατών της, προσφέροντας πολύπλευρη, υπεύθυνη, και άμεση λογιστική και φοροτεχνική  κάλυψη των αναγκών μιας εταιρίας

 


Έχετε απορίες σχετικά με την επιχείρηση, τις λογιστικές ή τις φορολογικές σας υποχρεώσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!

2310 529108

                                                                                                  

Ανώνυμες Εταιρίες και ΕΠΕ

Οι αυξημένες ανάγκες του λογιστηρίου των Ανωνύμων Εταιριών αλλά και των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, όπως είναι ενδεχομένως η υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής, βιβλίου αποθήκης, παραγωγής – κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών, η σύνταξη και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά η τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτούν γνώση, εμπειρία, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη πλήρους εναρμονισμού της λειτουργίας τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άντλησης ορθών πληροφοριών, αλλά και να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων από την φορολογική αρχή κατά την διάρκεια ενός τακτικού, ή έκτακτου ελέγχου.

Με γνώση και εμπειρία  είκοσι πέντε χρόνων, εστιαζόμενοι στην υποστήριξη νομικών προσώπων, δημιουργήσαμε την υποδομή για την εξυπηρέτηση Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, πέρα από τις τυπικές υποχρεώσεις ενός Λογιστικού Γραφείου. Η διαρκής ενημέρωση μας για τις συνεχείς μεταβολές της νομοθεσίας, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας η άμεση εξυπηρέτηση και η πεποίθηση ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, μας καθιστούν υπεύθυνους και αξιόπιστους συνεργάτες.

Καλύπτοντας λοιπόν πλήρως της ανάγκες μιας Ανώνυμης Εταιρίας η Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης το γραφείο μας παρέχει:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική κάλυψη
  • Οργάνωση Αποθηκών (προδιαγραφές, φάσεις παραγωγής, σύνθεση ειδών)
  • Κοστολόγηση
  • Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής (αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα)
  • Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
  • Κοστολόγηση εισαγωγών
  • Οργάνωση λογιστικών σχεδίων γενικών και κλαδικών
  • Οργάνωση Αναλυτικής Λογιστικής
  • Ορθή εφαρμογή λογιστικών αρχών και προτύπων
  • Εφαρμογή συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου, cash flow
  • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
  • Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος
  • Σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων με οποιονδήποτε κύκλο εργασιών σύμφωνα με τα Ελληνικά η Διεθνή Λογιστικά πρότυπα
  • Ανάλυση Ισολογισμού με την χρήση Αριθμοδεικτών
  • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
  • Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π.
  • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Αναπροσαρμογής Αξίας Ακινήτων
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
  • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων
  • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών με την συμβολή των έμπειρων δικηγόρων συνεργατών μας
 • Κάλυψη σε Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα
  • Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας
  • Αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και υφισταμένων εργαζομένων, με επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες
  • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας
  • Τήρηση με ακρίβεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Η χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, (τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις με οικοδομοτεχνικά έργα), τον επιμερισμό της σε κέντρα κόστους, την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στην επιχείρηση
  • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών και όπου είναι απαραίτητο με την συμβολή των έμπειρων εργατολόγων δικηγόρων συνεργατών μας, εκπροσωπούμε την επιχείρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Μηχανοργάνωση – Μηχανογραφική υποστήριξη
  • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
  • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
  • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρίες παραγωγής λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστήρια
  • Παραμετροποίηση εφαρμογών
  • Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αξιογράφων – Παραγωγής
  • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
  • Εφαρμογή Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στην Γενική και Αναλυτική Λογιστική
  • Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των παραμετροποιήσεων
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στον χειρισμό του λογισμικού αλλά και στα προϊόντα της Microsoft (Word, Excel)
  • Διαρκής επικοινωνία και άμεση επίλυση των προβλημάτων η των νέων δεδομένων που θα παρουσιαστούν
 • Κάλυψη σε θέματα Εμπορικού Δικαίου Νομικών Προσώπων
  • Συστάσεις Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε.
  • Μετατροπές συγχώνευσης απορροφήσεις διασπάσεις, αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και κίνητρα
  • Πραγματογνωμοσύνες, εξαγορές, εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
  • Αυξήσεις μειώσεις κεφαλαίου
  • Μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων
  • Κωδικοποίηση καταστατικών
  • Λύσεις εκκαθαρίσεις
  • Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου
  • Δημοσίευση Ισολογισμών προσαρτημάτων

Στείλτε μας το μήνυμά σας

Τοποθεσία - Χάρτης

Account Link Τοποθεσία - Χάρτης
Μενάνδρου 58 54352 Πυλαία Θεσσαλονίκη